Under rated kaiju Wiki
Advertisement

While Super Sentai mostly contains Kaijin who can grow huge, the series would sometimes have Kaiju in it.


Battle Fever J

Dai Sentai Goggle V

Chikyuu Sentai Fiveman

Choujin Sentai Jetman

Kyoryu Sentai Zyuranger

Gekisou Sentai Carranger

Bakuryuu Sentai Abaranger

Tokusou Sentai Dekaranger

GoGo Sentai Boukenger

Gordom Civilization Kyoshin

Jaryuu Clan Daijaryu

Quester Robos

Precious

Samurai Sentai Shinkenger

Tokumei Sentai Go-Busters

MegaZord Types

Giant Metaroids

Shuriken Sentai Ninninger

Kishiryu Sentai Ryusoulger

Mashin Sentai Kiramager

Kikai Sentai Zenkaiger